จดหมายข่าว
TH / EN
TH / EN
Instagram Aroma Thailand
Youtube Aroma Thailand
Twitter Aroma Thailand
Facebook Aroma Thailand
Our Culture

             กว่า 60 ปีที่ อโรม่า กรุ๊ป ส่งต่อวัฒนธรรมกันจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเข้มแข็งตลอดมา พนักงานทุกคนจึงล้วนมีบุคลิกที่รักความท้าทาย เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ มีความรักในอาชีพ รักการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ทั้งยังมีความอดทน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ในขณะเดียวกันทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการผสานความตั้งใจของทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันองค์กรให้เดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน