จดหมายข่าว
TH / EN
TH / EN
Instagram Aroma Thailand
Youtube Aroma Thailand
Twitter Aroma Thailand
Facebook Aroma Thailand
CSR

             อโรม่า กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจกาแฟไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในทุกมิติ ครอบคลุมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยการบูรณาการแนวคิด Corporate Social Responsibility (CSR)  ให้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการทำงาน ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต่างมีส่วนร่วมสนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังต่อไปนี้ 
 

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

            บริษัทได้สานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง “คุณประยุทธ วงศ์วารี” ที่ส่งต่อวิสัยทัศน์อันเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ นั่นคือ ความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ ไม่หาประโยชน์ให้ตน และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ  รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรไทยผู้ปลูกกาแฟด้วยการรับซื้อกาแฟในราคาที่เป็นธรรม   
 

สิทธิมนุษยชน 

            บริษัทยึดปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ตามกฎหมาย รวมทั้งที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล เช่น United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNUDHR) และ UN Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights (Ruggie Framework) 

 

สิ่งแวดล้อม 

            บริษัทมีการกำหนด และวางแผนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และได้รับมาตรฐานรับรอง ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 22000 มาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร เทียบเท่ากับ ISO 9000 + HACCP และมาตรฐานรับรอง GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในระดับดีมาก 

 

สังคม 

            การทำประโยชน์ให้แก่สังคม เปรียบเสมือนหัวใจในการดำเนินธุรกิจขององค์กร  ตลอดมาบริษัทได้ให้การสนับสนุน และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และการแบ่งปันให้กับสังคม ชุมชน และเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ทั้งนี้บริษัทยังให้การสนับสนุนบุคลากร และพันธมิตรทางธุรกิจในการเป็นจิตอาสา สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการแบ่งปันภายใต้ชื่อโครงการ “ Aroma Happiness Sharing Project” พร้อมด้วยความตั้งใจที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจต่อไปไม่สิ้นสุด